You are here: Home Project Consultant Hotel & Resort

Jazzotel

Article Index
Jazzotel
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  กรกฎาคม 2560

โครงการ : Jazzotel

เจ้าของ : บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : เป็นงานก่อสร้างอาคารโรงแรมสูง 6 ชั้น (ส่วนกลาง) และงานปรับปรุงโรงแรมสูง 16 ชั้น

ที่ตั้ง : ถ. ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : อาคารโรงแรม 6 ชั้น พื้นที่ 4,606 ตร.ม. ,   อาคารโรงแรมเดิม 16  ชั้น พื้นที่ 15,677  ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

มูลค่าโครงสร้าง : 63 ล้านบาท (เฉพาะราคาโครงสร้างและสถาปัตย์ งานอาคารโรงแรม 6 ชั้น)

โครงการแล้วเสร็จ : อาคารโรงแรม 6 ชั้น กำหนดแล้วเสร็จ 27 ตุลาคม 2560 ,  อาคารโรงแรมเดิม 16  ชั้น กำหนดแล้วเสร็จ 25 ธันวาคม 2560

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  มิถุนายน 2560

jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860jazzotel0860

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  พฤษภาคม 2560

jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760jazzotel0760

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน  เมษายน 2560

jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660jazzotel0660


sth sti stne sthn sthe ido geo designlocal qsm saauto aksa sthd thaieng