นายไพรัช เล้าประเสริฐ

 ตำแหน่งปัจจุบัน

 ประธานกรรมการบริหาร

 วัน / เดือน / ปี เกิด

 20 พฤศจิกายน 2506

 การศึกษา

 - Master Degree of Business Administration
   University of Queenland, autralia 2534
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.โยธา)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2529

 ใบประกอบวิชาชีพ และสมาชิก

 - สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน สย. 6829
 - สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - สมาชิกสมาคมสภาการโบราณสภานระหว่างประเทศ (อิโคโมสไทย)

 ประวัติการทำงาน

 ปัจจุบัน         ประธาน
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2534-2535   ผู้จัดการโครงการ
                     บริษัท แกมม่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
 2529-2532   วิศวกรสนาม
                     บริษัท แกมม่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

 ตำแหน่งปัจจุบัน

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการบริหาร

 วัน / เดือน / ปี เกิด

 25 กุมภาพันธ์ 2507

 การศึกษา

 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
 - บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (การเงิน) เกียรตินิยม
   สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ 2534
 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.โยธา)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2528

 ใบประกอบวิชาชีพ และสมาชิก

 - สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน สย.6860
 - สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สามัญเลยที่ 6040

 ประวัติการทำงาน

 2547-ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2545-2547      ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
                        บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 2539-2544      ผู้จัดการโครงการอาวุโส
                        บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด
 2533-2538      ผู้จัดการโครงการ
                        บริษัท ดีไซน์ดีเวลลอป จำกัด
 2528-2533      วิศวกรสนาม
                        บริษัท พี.เอ็ม.ไอ. จำกัด
 2527-2528      ผู้ช่วยวิศวกร
                        บริษัท พี.เอ็ม.ไอ จำกัด

นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

 ตำแหน่งปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 วัน / เดือน / ปี เกิด

 6 มีนาคม 2513

 การศึกษา

 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551
 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.โยธา)
   มหาวิทยลัยเอเชียอาคเนย์ 2537

 ใบประกอบวิชาชีพ และสมาชิก

 สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน สย. 8418
 สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 ประวัติการทำงาน

 ปัจจุบัน         รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2553-2554   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2547-2553   ผู้อำนวยการโครงการ
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2536-2546   ผู้จัดการโครงการ
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 ตำแหน่งปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 วัน / เดือน / ปี เกิด

 7 มีนาคม 2507

 การศึกษา

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2529

 ใบประกอบวิชาชีพ และสมาชิก

 วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน วย.1851
 สมาชิกสมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย

 ประวัติการทำงาน

 ปัจจุบัน         รองกรรมการผู้จัดการ
                     บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2531-2537   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคนิคและพัฒนา
                     บริษัท เยนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 2529-2531   วิศวกรสนาม
                     บริษัท สยามซิตี้ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

นายอิสรินทร์ สุวัฒโน

 ตำแหน่งปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 วัน / เดือน / ปี เกิด

 5 มิ .. 2514

 การศึกษา

 - ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยรังสิต
 - ปริญญาโท  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
   National University San Diego

 ใบประกอบวิชาชีพ และสมาชิก

 - ไม่มี -

 ประวัติการทำงาน

 ปัจจุบัน           กรรมการ
                       บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
 2011-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
                       บริษัท เอส.เอ.ออ โต้ จำกัด
 2006-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
                       บริษัท เอ.เค.เอส.เอ จำกัด
 2005-2010     Area Manager
                       Grohe Siam Co.,Ltd.