• Bann-Lamsai-Beach-Resort0.png
  • Bann-Lamsai-Beach-Resort1.png
  • Bann-Lamsai-Beach-Resort2.png
  • Bann-Lamsai-Beach-Resort3.png
  • Bann-Lamsai-Beach-Resort4.png

เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านแหลมทรายบีช รีสอร์ท จำกัด

รายละเอียดโครงการ : รีสอร์ท

ที่ตั้ง : อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

พื้นที่ก่อสร้าง : 32,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2548

 

sti sth