ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

รูปที่ 1 ศึกษาและร่วมตรวจสอบสารละลายพยุงหลุมเสาเข็มเจาะ (Slurry Test)

รูปที่ 2 ศึกษาและร่วมตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตของเสาเข็มเจาะก่อนเทคอนกรีต (Slump Check)

รูปที่ 3 ศึกษาและร่วมตรวจสอบการเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Sample of concrete)

รูปที่ 4 ศึกษาและร่วมตรวจสอบการเสริมเหล็กคอนกรีตในกำแพงกันดิน (Diaphragm wall : D-Wall)

รูปที่ 5 ศึกษาและร่วมตรวจสอบการเสริมเหล็กคอนกรีตในกำแพงกันดิน (Diaphragm wall : D-Wall)

รูปที่ 6 ศึกษาและร่วมตรวจสอบการเสริมเหล็กคอนกรีตในกำแพงกันดิน (Diaphragm wall : D-Wall)

รูปที่ 7 ศึกษาและร่วมตรวจสอบการเสริมเหล็กคอนกรีตในกำแพงกันดิน (Diaphragm wall : D-Wall)

รูปที่ 8 ศึกษาและร่วมตรวจสอบสารละลายพยุงหลุมเสาเข็มเจาะ (Slurry Test)

รูปที่ 9 ศึกษาและร่วมตรวจสอบสารละลายพยุงหลุมเสาเข็มเจาะ (Slurry Test)

รูปที่ 10 ศึกษาและร่วมตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตในเสาเข็มเจาะ (Bored pile)

รูปที่ 11 ศึกษาและร่วมตรวจสอบความลึกของหลุมเจาะ

รูปที่ 12 ตรวจงานเหล็กพื้นชั้น 20/2

รูปที่ 13 ตรวจงานเหล็กพื้นชั้น 20/2

รูปที่ 13 ตรวจดิ่งเสา ชั้น 19

sti sth