ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน ตุลาคม 2560

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรงจดิ่งเสาอาคาร C

sti sth