ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน ตุลาคม 2559

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

รูปภาพตรวจสอบเหล็ก

ภาพแสดงการตรวจเหล็ก จำนวนเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามแบบ อาคาร 4 และอาคาร 6

 

รูปภาพตรวจสอบเหล็ก เสา และ ผนัง Water Tank

ภาพแสดงการตรวจเหล็กเสาและผนัง Water Tank จำนวนเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามแบบ อาคาร 4

 

รูปภาพ ตรวจดิ่งเสา

ภาพแสดงการทำงานตรวจสอบดิ่งเสา

 

รูปภาพไปทดสอบประตูบานเลื่อน

รูปภาพแสดงทดสอบประตูบานเลื่อน Façade Performance Testing Proposal For Kim Yoo Seng Co.,Ltd

 

sti sth