ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน กันยายน 2559

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

อาคาร D

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็ก เสา ชั้น B3

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบดิ่ง form work ชั้น B3

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบดิ่ง form work ชั้น B3

อาคาร E

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็ก Slip form L.29

ตรวจสอบแนวติดตั้งผนัง ชั้น 16

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบแนวติดตั้งผนัง ชั้น 17

อาคาร F

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจเหล็ก TF. Beam Layer 3

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจเหล็ก Slab L.7

นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจเหล็ก Slab L.7

นักศึกษาฝึกงานร่วมควบคุมการเทคอนกรีต Slab L.7

sti sth