ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน เดือน สิงหาคม 2559

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

อาคาร D

1.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็ก footing ชั้น B4

2.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบ GL.เสา ชั้น B4

3.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบดิ่งเสา ชั้น B4

4.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็กเสา ชั้น B4

 

อาคาร E

5.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบแนวติดตั้งผนัง ชั้น 15

6.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบแนวติดตั้งผนัง ชั้น 16

 

อาคาร F

7.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบดิ่ง form work TF. Beam L.7

8.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็ก TF. Beam L.7

9.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบเหล็ก Slip form Level.+23.00

sti sth