ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 22 ตุลาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบค่าระดับ Off 1.00 ม (FFL)

2.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานก่ออิฐผนังกั้นห้อง AHU

3.นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจเหล็กเสริมคาน พี้น พร้อมเทคอนกรีต

sti sth