ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 8 ตุลาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานเทคอนกรีตคาน

2. นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานเทคอนกรีตคาน

3. นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบงานเทคอนกรีตคาน

sti sth