ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 6 ตุลาคม 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานร่วมตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเทคอนกรีต

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบดิ่งและเทคอนกรีตผนังบันได

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบ Base Line

4. นักศึกษาฝึกงานตรวจเหล็กเสริมคาน

5. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเท Topping พื้น

sti sth