ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 29 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายงานเช็ค Casting

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานติดตั้งเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะ

3. นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายงานเช็คค่า Co – ordinate

4. นักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายงานจัดทำ Room Matric

sti sth