ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 25 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานตรวจ Detail บันไดก่อนเทคอนกรีต

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจเหล็กเสริมดาดฟ้าก่อนเทคอนกรีตใหม่

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบดูงานติดตั้งตั้งไม้

4. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบดูงานปรับระดับดินตาม Detail

5. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบเหล็กเสริม Buggy Road

6. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเชื่อมติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

7. นักศึกษาฝึกงานเขียนรายการแก้ไข Defect Balcony

8. นักศึกษาฝึกงานตรวจระดับพื้นห้อง เพื่อทำการเทปรับระดับ

sti sth