ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 23 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานตรวจวัดระยะติดตั้งงาน Sprinkler

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจวัสดุและขั้นตอนการยิงซิลีโคนระหว่างชองของผนัง Precast

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบระยะความสูงการเข้าแบบเทคอนกรีตงานทับหลัง คสล.เพื่อติดตั้งอ่างอาบน้ำ

4. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าแบบสำหรับเทคอนกรีต CURB ห้องน้ำ

5. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบระดับผนังก่ออิฐมวลเบา ก่อนเริ่มงานฉาบผนัง

6. นักศึกษาฝึกงานตรวจเช็คความถูกต้องวงกบประดูตามแบบก่อนติดตั้ง

sti sth