ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 10 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานดิ่งเสา

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบเหล็กเสริมคาน

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานก่อนเทคอนกรีตพื้นคานและ Topping

4. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบพื้น Post Tension

sti sth