ภาพงานและกิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน 1 กันยายน 2558

นักศึกษาฝึกงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมและงานของนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย

1. นักศึกษาฝึกงานตรวจงานเหล็กเสริมก่อนเทคอนกรีต Topping พื้น

2. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานหยอดร่องรอยต่อแผ่นพื้น Hollow Core ด้วยปูนทราย (มอร์ต้า)

3. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเหล็กเสริมสลิงพื้น Post Tension


4. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานดิ่งเสาก่อนเทคอนกรีต


5. นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบงานเหล็กเสริมพื้น


sti sth