• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

โครงการ : The Promenade Phase 2

เจ้าของ : บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ : งานเพิ่มเติม • เพิ่มพื้นที่ชั้น 3, 4, 5 อาคารเดิม และที่จอดรถ 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีโรงภาพยนต์ชั้นบน พื้นที่จอดรถเดิม 896 คัน พร้อมเสริมเสาชั้น Basement

ที่ตั้ง : ถ. รามอินทรา กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 119,086 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : กันยายน 2558

sti sth