• 0.jpg
  • 1.JPG
  • 10.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG
  • 9.JPG

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญหลังเดิม(อาคาร2)ธนาคารแห่งประเทศไทย

เจ้าของ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสูง 9 ชั้น, ใต้ดิน 1 ชั้น

พื้นที่ก่อสร้าง : 39,635 ตร.ม

ที่ตั้ง : ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2558

sti sth