Article Index
Politan Rive
Page 2
All Pages

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน เมษายน 2561

โครงการ : Politan Rive

เจ้าของ : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดอาศัยขนาดความสูง 56 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (2,351 ยูนิต, 8 ร้านค้า) และอาคารคลับเฮ้าส์ ขนาดความสูง 3 ชั้น 1 อาคาร

ที่ตั้ง : ซอยนนทบุรี 15 ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่ก่อสร้าง : 156,680 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : ไตรมาส 1 (2562)

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มีนาคม 2561

PolitanPh1052018PolitanPh1052018PolitanPh1052018PolitanPh1052018PolitanPh1052018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2561

PolitanPh1042018PolitanPh1042018PolitanPh1042018PolitanPh1042018PolitanPh1042018

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน มกราคม 2561

PolitanPh1032018PolitanPh1032018PolitanPh1032018PolitanPh1032018PolitanPh1032018


Under Construction

Project Completed

sti sth