• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

โครงการ : ก่อสร้างสถานีบริการ PTT Life Sation อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ :

1. งานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน, สำนักงาน, ร้านค้า, ห้องน้ำ (ชาย-หญิง), ร้านกาแฟ Café Amazon, อาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และอาคารรีไซเคิล, สถานีจอดรถประจำทาง, อาคารห้องเครื่องสูบน้ำ และทางเดินเชื่อมต่ออาคาร

2. งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร

3. งานระบบน้ำมัน

ที่ตั้ง : อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

พื้นที่ก่อสร้าง : 16 ไร่

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : 10 เมษายน 2558

sti sth