• 1.png
  • 2.jpg

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการ : อาคารเอนกประสงค์

ที่ตั้ง : อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ก่อสร้าง : 16,898 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2552

 

sti sth