• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg

โครงการ : จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้ันที่ภาคตะวันออก (คสร.) 2

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

รายละเอียดโครงการ :

1.      งานก่อสร้างในส่วนของสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระยอง  ประกอบด้วย

1.1.1   อาคารศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศ จำนวน 1 หลัง

1.1.2   อาคารเรียนและปฏิบัติการ1(Chemical Eng.) จำนวน 1 หลัง

1.1.3   อาคารเรียนและปฏิบัติการ2(Material Science Eng)  จำนวน 1 หลัง

1.1.4   อาคารโรงประลอง(Work Shop / Chiller Plant) จำนวน 1 หลัง

1.1.5   หอพักนักศึกษาปริญญาโท   จำนวน 1 หลัง

1.1.6   หอพักนักศึกษา Post-Doctoral    จำนวน 1 หลัง

1.1.7   อาคารส่วนกลางหอพักอาศัยนักศึกษา จำนวน 1 หลัง

1.1.8   บ้านพักอาจารย์  จำนวน 1 หลัง

1.1.9   อาคารส่วนกลางบ้านพักอาจารย์  จำนวน 1 หลัง

1.1.10  บ้านพักอธิการบดี  จำนวน 1 หลัง

1.1.11  อาคารสาธารณูปโภค1 จำนวน 1 หลัง

1.1.12  Landmark Pylon  จำนวน 1 หลัง

2.    งานก่อสร้างในส่วนของของอาคารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ประกอบด้วย

2.1.1   อาคารการศึกษา จำนวน 1 หลัง

2.1.2   บ้านพักนักเรียนชาย  จำนวน 2 หลัง

2.1.3   บ้านพักนักเรียนหญิง  จำนวน 1 หลัง

2.1.4   บ้านพักผู้บริหาร   จำนวน 1 หลัง

2.1.5   แฟลตบ้านพักครู  จำนวน 4 หลัง

2.1.6   อาคารเรือนพยาบาล   จำนวน 1 หลัง

2.1.7   อาคารสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง

2.1.8   อาคารผลิตน้ำเย็น(Chiller Plant)  จำนวน 1 หลัง

2.1.9   พื้นที่ลานกีฬากลางแจ้ง

ที่ตั้ง : ต. ป่ายุบใน อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2558

sti sth