• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

โครงการ : Indigo Hotel Bangkok

เจ้าของ : บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดโครงการ :
- อาคาร คสล. สูง 100เมตร (25 ชั้น) 1 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพัก 192 ห้อง ที่จอดรถระบบ Automatic Parking
- 90 คัน, ส่วนสำนักงาน, Lobby, ภัตตาคาร, ห้องประชุมเอนกประสงค์, และงานบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้าง : 16,467 ตร.ม.

ที่ตั้ง : ถ. วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : -

sti sth