• Ekamai-International-School1.png
  • Ekamai-International-School3.png

โครงการ : โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิคริสจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส แห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง : ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

พื้นที่ก่อสร้าง : 10,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง, ออกแบบ

โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2549

sti sth