• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

ภาพความก้าวหน้าโครงการเดือน กรกฏาคม 2558

โครงการ : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจัดตั้งสถาบันปลูกป่า ปตท.

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ :

หมวดอาคาร

1.อาคารสถาบันปลูกป่า

2.อาคารบ้านพักพนักงาน

3.ส่วน Nursery

5.ศาลาสบายใจ

หมวดงาน ExTerior

1.บ่อน้ำและคลอง

2.ถนนและ Trail เดินป่า

3.ที่จอดรถ

4.พื้นที่ปลูกป่า

5.ถนนส่วนต่อภายนอกโครงการกับส่วนมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง : อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

พื้นที่ก่อสร้าง : พื้นที่ทั้งหมด 350 ไร่

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ :

PACKAGE 1 15 ตุลาคม 2557

PACKAGE 2 15 มีนาคม  2558

PACKAGE 3 30 มิถุนายน 2558

sti sth