• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

โครงการ : งานก่อสร้างหอพักนักเรียนและบ้านพักครู (A1) โครงการก่อสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยะที่ 1.1

เจ้าของ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รายละเอียดโครงการ : อาคารหอพักนักเรียนและบ้านพักครู (A1) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น , จำนวน 1 อาคาร

โดยอาคารแบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้

- โซนหอพักนักเรียน จำนวน 42 ห้อง

- โซนบ้านพักครู จำนวน 48 ห้อง

ที่ตั้ง : ต. ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ. ระยอง

พื้นที่ก่อสร้าง : 8,446 ตร.ม.

ขอบเขตงาน : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการแล้วเสร็จ : 28 มีนาคม 2560

sti sth